En del af Odsherred Kommune
Procedure og ramme for modtageklasse

Procedure og rammer for modtageklasserne i Højby – 17. februar 2016

Undervisningen i modtageklasserne og arbejdet med elevgruppen hviler på ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163934

Modtagelse af børn i skolealderen

Når en familie med elever i skolealderen ankommer til Odsherred Kommune præsenteres de først for den lokale folkeskole, hvor børnene ved SFO-behov skal gå i SFO, mens de evt. undervises i modtageklasserne i Højby. Elever til modtageklasserne følger dermed den almene indskrivning og henvises ved behov for undervisning i vores modtageklasser til koordinatoren for modtageklasserne.

Der lægges dermed også op til, at eleverne kobles til deres stamklasse på distriktsskolen.

Er eleven i skolealderen og nytilkommen i Danmark, indskriver integrations-teamet i samarbejde med koordinatoren eleven til modtageklasserne i Højby.
Er eleven et barn, der kommer fra en kommunal børnehave eller skolestarter, foretages vurderingen af flersprogskonsulenterne på dagtilbudsområdet.
Flersprogskonsulenternes vurdering fremlægges til beslutning i visitationsudvalget for henholdsvis Nordskolen og Sydskolen.

For børn i skolealderen med en delvis dansk-sproglig baggrund foretages vurderingen af koordinatoren og fremlægges til beslutning i visitationsudvalget for henholdsvis Nordskolen og Sydskolen.

Modtageklasserne på Nordskolen, Højby

Tilbuddet i Højby har ændret navn fra Sprogcenter til modtageklasser. Udgangspunktet er at tilpasse tilbuddet i Højby til den nuværende situation, og at det bliver kommunens videnscenter på området. Der etableres modtageklasser ud fra rammer i ovenstående bekendtgørelse. Det vil sige som udgangspunkt max. 12 elever i klasserne, som højst spænder over 3 klassetrin. Der arbejdes ud fra, at forløbet i Højby har en varighed af ca. ½ år, hvor eleven så revurderes.

Målsætninger:

Eleverne opnår gennem undervisningen i modtageklasserne basale kompetencer i dansk inden for læsning, skrivning, lytning og tale (basis-dansk), se EMU: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk-som-andetsprog-basis

Eleverne styrker deres grundlæggende sociale kompetencer med henblik på at kunne indgå i sociale relationer i en dansk skolesammenhæng (lege, samværsformer etc.)

Procedure – overgang til almen folkeskole for modtageklasse-elever

Mål: En vellykket inklusion af elever fra modtageklasse-eleverne på kommunens almene folkeskoler.

Nedenstående skema fra modtageklasserne er det nuværende ”overgangs-skema”. Endvidere vil der blive foretaget en sprogscreening (materiale fra Helle) og vurderet ud fra målene i basisdansk (se indsatte link ovenfor). Endvidere kan der arbejdes med at optage film/lydfiler af eleverne.

Det er elevens kontaktlærer i modtageklassen, der indkalder til første ”overgangs-møde”. På mødet deltager som udgangspunkt en repræsentant fra modtageklasserne (tættest på eleven), modtagende kontaktlærer, SFO-pædagog fra distriktsskolen og forældrene og ved større elever også eleven selv. Forløbet for den mest hensigtsmæssige overgang må altid vurderes af de voksne omkring barnet/den unge. Inklusionen af modtageklasse-elever i deres lokale folkeskole skal gennemarbejdes i forhold til såvel et aktør- som et tidsperspektiv ud fra de konkrete forhold omkring eleven og den modtagende klasse. Disse overgange vil blive evalueret af videnscentret i Højby i samarbejde med fagcenteret. Endvidere vil der blive arbejdet med at udvikle på, hvordan modtagende klasses elever og forældre bedst kan bidrage til en vellykket inklusion.

Den grundlæggende skole-information til forældrene er givet fra modtageklasserne Højby, og det er også Højby, der indleder dialog med forældrene om overgang til almen folkeskole. I denne sammenhænge skal oplyses, at der på kommunes intranet ligger en række informationsdokumenter, der er oversat.

Kontaktoplysninger

Tolk:
1.    Via hjemmesiden www.tolkdanmark.dk
2.    Send en mail til info@tolkdanmark.dk
3.    Ring til Tolkdanmark på 70 20 99 12 eller 70 27 22 23.

Sagsbehandler: Ilse Nielsen, familieafdelingen

Integrationsteamet: Hristina Panayotova Jensen, Karina Skov Terkelsen