En del af Odsherred Kommune
Modtageklasse

I Modtageklasserne på Nordskolen, Højby undervises flersprogede elever i dansk basisundervisning. Her modtages elever fra hele Odsherred. Modtageklaserne underviser både elever, der lige er kommet til Danmark og andre flersprogede, der er visiteret til modtageklasserne af skolernes visitationsudvalg. Visiteringen af en elev til undervisning i modtageklasserne sker som udgangspunkt for ½ år. Herefter testes eleven af personalet i modtageklasserne og det vurderes, om eleven er klar til at overgå til sin lokale distriktsskole. Når eleven starter på den lokale distriktsskole, er det skolelederen, der ud fra en afdækning af elevens behov, træffer afgørelse om evt yderligere sprogstøtte. 

Der er to overordnede formål med undervisningen i modtageklasserne: 

  • at eleverne opnår basale kompetencer i dansk inden for læsning, skrivning, lytning og tale. 
  • at eleverne styrker deres grundlæggende sociale kompetencer med henblik på at kunne indgå i sociale relationer i en dansk skolesammenhæng

Modtageklasserne tilbyder også ture og udflugter for at give eleverne oplevelser og indblik i det nye land, de lever i. 

Modtageklasserne forsøger at have så tæt kontakt med elevernes hjem som muligt – gennem for eksempel indskrivningssamtaler, forældremøder og samarbejde ved overgang til den almene distriktsskole.

Indskrivning og SFO

Ved ankomst til Odsherred Kommune indskrives alle skolesøgende børn på den lokale distriktsskole – denne er elevens skole. Eleven bliver dermed også tilknyttet en klasse på skolen. Er eleven nytilkommen i Danmark indskriver integrationsteamet eleven til modtageklasserne i Højby. Har eleven været i Danmark en periode, foretages en faglig vurdering af eleven, og beslutningen om elevens skoleplacering tages af skolernes visitationsudvalg. Ved behov for SFO ud over undervisningstiden i modtageklasserne er det også på den lokale skole, at eleven går i SFO. Hermed opnår eleven tilknytning til lokalmiljøet og skolen fra starten af. 

Læs mere om procedure og rammer for modtageklasserne i Højby